Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de Beneficiar, impreuna cu Asociatia ECOTECA, in calitate de Partener de implementare, au lansat în data de 15 iulie 2019 proiectul – Sisteme de invatare bazate pe munca prin burse antreprenor pentru doctoranzi si postdoctoranzi – SIMBA – Cod SMIS 124705, în baza contractului nr. 51668/09.07.2019, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara 6 – Educaţie şi competenţe.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este 6.924.060,71 lei, din care finanțare nerambursabilă 6.801.649,22 lei iar perioada de implementare a proiectului este de 18 luni: 10 iulie 2019 – 9.01. 2021.

Obiectiv general
Creşterea ratei de inserţie pe piața muncii a 70 de doctoranzi și 30 de cercetători postdoctorat în domeniile Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor, realizată prin activităţi de instruire la un potenţial loc de muncă, ca urmare a parteneriatelor cu agenţi economici și instituţii din domeniul CDI (Cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii), cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC (Strategiei Nationale pentru Competivitate) și pe domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020), prin participarea la programe de formare a competenţelor antreprenoriale și transversale.

Activităţi
A1 Managementul general al proiectului (L1-L18)
A2 Derularea activităţilor de informare și publicitate (L1-L18)
A3 Selecţia, menţinerea și monitorizarea grupului ţintă și acordarea de sprijin financiar (L1-L18)
A4 Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanţi din
domeniile Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor (L1-L18)
A5 Dezvoltarea și implementarea programului antreprenorial (L1-L16)
A6 Dezvoltarea și implementarea unui program de consiliere și orientare profesionala in randul
doctoranzilor și post-doctoranzilor (L3-L8)
A7 Dezvoltarea și furnizarea a trei module complementare: Egalitate de sanse, Etica in cercetare și
drepturi de autor, Valorificarea rezultatelor cercetării (L13-L18)
A8 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de evaluare, colectare și evaluare a feedback-ului în
vederea stabilirii nevoilor de instruire și angajabilitate în sprijinul cresterii calităţii sistemelor
de educaţie (L1-L18)

Grup ţintă (GT)
70 de doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi în anii al II-lea şi al III-lea ai programului de studii doctorale, care nu au restanţe în planul de pregatire individuală
30 de cercetători postdoctorat care au obţinut titlul de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în – programul postdoctoral

Condiţii obligatorii de eligibilitate a GT:
– la data înscrierii în proiect au domiciliul/reședinţa în una din regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud- Est și Sud- Muntenia (NU Bucuresti-Ilfov)
– sunt cetăţeni ai UE
– nu au participat anterior la programe de îmbunătaţire a competenţelor antreprenoriale
(POSDRU…..etc.

GT va fi selectat pe baza metodologiei disponibilă pe website-ul UPB.
Inscrierea se va face online
Selecţia doctoranzilor se va realiza în ordinea descrescatoare a rezultatelor obţinute la
concursul de admitere la doctorat
Selecţia postdoctoranzilor se va realiza pe baza unui material de prezentare a unui proiect de cercetare ce corespunde domeniilor prioritare de cercetare la care sunt înscriși aceștia
Acordarea sprijinului pentru GT se va realiza pe baza unui act adițional la contractul de studii doctorale (doctoranzi) și printr-un contract (postdoctoranzi) prin care se vor stabili drepturile și obligațiile ce derivă din implicarea în activitățile proiectului.

Sprijin financiar acordat GT
– bursa doctorand antreprenor: 1800 RON/luna/12 luni consecutive (suma forfetară);
– bursa cercetător postdoctorat antreprenor: 2700 RON/luna/12 luni consecutive (suma forfetară);
– decontarea a 2 taxe de participare la conferințe pentru fiecare doctorand/postdoctorand;
– decontarea a 2 taxe de publicare a articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale, pentru fiecare doctorand/postdoctorand;
– acordarea a 3 (trei) premii și a unei mențiuni, în urma finalizării programului de antreprenoriat și a elaborarii unor planuri de afaceri/sustenabilitate (premiul I -2500 lei, premiul II – 2000 lei, premiul III – 1500 lei, mențiune – 1000 lei).

Obligaţii ale GT
Activităţile cu grupul ţintă încep din luna a 3-a a proiectului
– L3-L16: frecventarea lunară a programului de antreprenoriat:
– L3-L5: componenta teoretică (12 module/3 luni)
– L6-L16: componenta practică (5 workshop-uri, 10 sesiuni de coaching)
– realizarea unui plan de afaceri/sustenabilitate la sfarsitul acestuia
– L3-L18: efectuarea unui stagiu de cercetare practică la agenţi economici/actori CDI relevanți (80 ore /participant, 6 luni)
– L5-L8: frecventarea programului de orientare și consiliere profesională
– L13-L18: frecventarea a 3 (trei) module complementare -Egalitate de sanse, Etica în cercetare si drepturile de autor, Valorificarea rezultatelor cercetarii
– participarea la minim o conferinţa;
– publicarea a minim un articol științific în tema studiilor doctorale / postdoctorale.

Indicatori
Indicator de realizare:
doctoranzi / cercetători postdoctorat care beneficiază de sprijin prin programe
doctorat/postdoctorat: 100
Indicatori de rezultat – se vor atinge la finalizarea proiectului sau în perioada de sustenabilitate:
– doctoranzi care obţin titlul stiinţific de doctor urmare a sprijinului primit: 56
– doctoranzi / cercetători postdoctorat care isi gasesc un loc de muncă la incetarea
calităţii de participant: 30
– cercetători postdoctorat care finalizează programul postdoctoral
urmare a sprijinului primit: 24
– doctoranzi / cercetători postdoctorat care urmează studii/cursuri de formare la incetarea
calităţii de participant: 30

Contact:
Manager proiect: Prof. Tudor Prisecaru                                                                                Coordonator implementare activitati: Alina Borcos                                                                       Asistent proiect: George Hancescu

Expert Comunicare: Chira Cornel – chira.cornel@upb.ro

 

Antet SIMBA