Romwaste

OUG nr. 136/2021 – Modificari privind Fondul pentru Mediu pentru UAT-uri

Romwaste

Statie de sortare deșeuri municipale amestecate aflată în apropierea Bucureștiului

La data de 29 decembrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență (OUG) numărul 136 pentru modificarea anexei nr. 6 (privind obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare) la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Explicitarea unui cadou pentru primării: în anul 2021 nu au avut obiective și, deci, nici penalități.

Contextul adoptării acestei ordonanțe de urgență

 • în vederea atingerii nivelului de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor municipale de minimum 55% din greutatea acestora, astfel cum este prevăzut în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, transpusă în dreptul intern prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor,
 • având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să organizeze colectarea separată a fracţiunilor de deşeuri periculoase care provin din gospodării şi să raporteze greutatea deşeurilor municipale generate şi pregătite pentru reutilizare sau reciclate într-un an calendaristic, concomitent cu instituirea unui sistem eficace de control al calităţii şi de trasabilitate a deşeurilor municipale,
 • ca urmare a faptului că, în considerarea politicilor de gestionare a deşeurilor promovate la nivel european prin care se urmăreşte reducerea consumului de resurse şi aplicarea ierarhiei deşeurilor, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat contribuţia prevăzută la art. 9 (1) lit. p) – p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa  6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuţia se calculează pentru întreaga cantitate de deşeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuţi în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban şi 105 kg/locuitor/an în mediul rural;
 • având în vedere necesitatea corelării obiectivelor aferente contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, cu obiectivele de gestionare a deşeurilor municipale stabilite prin Directiva 2008/98/CEa Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive,
 • pentru a asigura cadrul legal necesar, prin reglementarea obiectivelor anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, la un nivel care să asigure continuarea aplicării măsurilor de conformare a contribuabililor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008
 • întrucât efectul imediat al nepromovării prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la imposibilitatea de aplicare a contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, ca efect al vidului legislativ generat de inexistenţa unor reglementări ale obiectivelor anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, în funcţie de care se calculează şi se stabileşte obligaţia datorată de unităţile administrativ-teritoriale la bugetul Fondului pentru mediu,
 • în contextul în care această obligaţie fiscală a fost legiferată în considerarea rolului coercitiv al instrumentului financiar reprezentat de Fondul pentru mediu, precum şi ca soluţie de implementare a unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina unităţilor administrativ-teritoriale, de natură să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de pregătire pentru utilizare şi reciclare a deşeurilor, statuate prin directivele Uniunii Europene, şi să evite avansarea procedurii de infringement şi de impunere a unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene,
 • având în vedere necesitatea asigurării măsurilor şi sistemelor de urmărire a fluxurilor de deşeuri municipale de la sortare până la reciclare,
 • având în vedere că România a decis amânarea cu până la cinci ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. (c)-(e) din Directiva (UE) 2018/851, amânare ce poate fi obţinută doar dacă statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru ca rata de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor municipale să crească la minimum 55% până în 2025,
 • având în vedere că lipsa măsurilor necesare pentru ca rata de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor municipale să crească la minimum 55% până în 2025, în condiţiile deciziei de amânare, va conduce la declanşarea mecanismului de infringement cu asumarea costurilor aferente,
 • ţinând cont de necesitatea asigurării atât a mecanismului de constrângere în vederea implementării politicilor de stimulare a reutilizării şi reciclării deşeurilor municipale şi asimilate, cât şi a mecanismului de susţinere a implementării principiilor „plăteşti cât arunci” şi „poluatorul plăteşte”, în lipsa aplicării cărora există riscul ca implicarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale să fie scăzută,
 • având în vedere că instrumentul economic stabilit la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este singurul instrument de descurajare a creşterii cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilate eliminate prin depozitare

Noile prevederi

Anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă:

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent) pentru anul 2022 va fi:

 • Total – 60%, din care
 • Reciclare – minimum 50%
 • Alte forme de valorificare – 10%

Vă reamintim ca vechea anexă avea următoarele obiective anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare:

AnulObiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)
Totaldin care:
ReciclareAlte forme de valorificare
201835%minimum 30 %5%
201942%minimum 35 %7%
202060%minimum 50 %10%

Articol scris in colaborare ECOTECA – www.ExpertDeseuri.ro