reparatii

Guvernul a adoptat OUG 114/2023 care modifică OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor

reparatii

Sursa foto: pixabay

Noua OUG  adoptată sub presiunea avertismentelor de infringement dar și a Cererii de plată nr. 3 aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă transmisă în decembrie include:

 • noi prevederi privind dialogul între părțile implicate în implementarea schemelor de răspundere extinsă a producătorilor,
 • indicatori și obiective calitative/cantitative pentru evaluarea progresului în implementarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor
 • clarificări privind măsurile de pregătire pentru reutilizare

Articolul 12, alineatul (16) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură un dialog regulat între părţile interesate pertinente, implicate în punerea în aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor (producători şi distribuitori, operatorii privaţi sau publici care se ocupă de deşeuri, autorităţile locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, organizaţiile societăţii civile, actorii economiei sociale, reţelele de reparare şi reutilizare şi operatorii care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare) prin instrumentele de dialog social precum:

 • grupuri de lucru,
 • dezbateri publice,
 • conferinţe,
 • seminare,
 • protocoale de colaborare,
 • platforme online etc.

Introducerea de indicatori și obiective calitative/cantitative pentru evaluarea progresului în implementarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor

În vederea monitorizării și evaluării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor adoptate de diverși operatori economici, autorităţile publice centrale cu atribuţii în domeniul economiei, finanţelor, cercetării, prin intermediul strategiilor, programelor şi politicilor sectoriale, precum şi al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotărârilor de Guvern, utilizează, fără a se limita la aceştia, indicatorii dintr-o nouă anexă (Anexa nr. 41) la prezenta ordonanţă de urgenţă şi elaborează prin ordine ale ministrului propriile metodologii de monitorizare şi evaluare, după caz.

Măsurile de prevenire introduse de anexa 41:

 1. Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor
 2. Promovarea cercetării şi a dezvoltării în vederea realizării de produse şi tehnologii mai curate şi mai economice şi distribuirea şi utilizarea rezultatelor cercetării şi dezvoltării
 3. Dezvoltarea şi implementarea de noi indicatori de mediu specifici diverselor industrii
 4. Promovarea ecodesignului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătăţirii performanţei de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viaţă)
 5. Furnizarea de informaţii privind tehnicile de prevenire a generării deşeurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în funcţie de industrie
 6. Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente pentru includerea cerinţelor privind prevenirea generării de deşeuri în autorizaţiile eliberate
 7. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri la instalaţiile care nu intră sub incidenţa Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării
 8. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare în luarea deciziilor sau alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi
 9. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja întreprinderile sau operatorii din sectoarele de activitate interesate să îşi stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deşeurilor sau să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deşeuri
 10. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS şi ISO 14001- sistemul de management de mediu.  EMAS este instrumentul european de management de mediu conceput pentru a sprijini organizaţiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu integrând conceptul dezvoltării durabile. ­
 11. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziţii curate sau instituirea unei plăţi obligatorii de către consumatori pentru un anumit articol sau un ambalaj care ar fi în mod normal furnizat gratuit
 12. Organizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare direcţionate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatori
 13. Promovarea de eco-etichete (etichete ecologice) recunoscute şi de încredere
 14. Acorduri cu industria sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informaţii referitoare la prevenirea generării deşeurilor şi la produsele cu impact redus asupra mediului
 15. Includerea unor criterii de protecţie a mediului şi de prevenire a generării deşeurilor în cererile de ofertă şi în contracte
 16. Încurajarea reutilizării şi/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea sau înfiinţarea unor centre şi reţele acreditate de reparare şi de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a populaţiei.

În cazul în care, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute pentru UAT-uri la art. 17 alin. (5) lit. b)-e) şi art. 18 alin. (1), deşeurile sunt trimise către alt stat membru în scopul pregătirii pentru reutilizare, reciclării sau al rambleierii, sunt luate în calcul numai deşeurile colectate de pe teritoriul naţional – articolul 19, alineatul (11)

Obligațiile UAT-urilor

Artic 17, alin 5

 1. b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;
 2. c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masă;
 3. d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă;
 4. e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă;

Artic. 18 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate să solicite Comisiei Europene amânarea cu până la 5 ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. (c) – (e) dacă a pregătit pentru reutilizare şi a reciclat mai puţin de 20% sau a eliminat prin depozitare peste 60% din deşeurile sale municipale generate în 2013, potrivit datelor indicate în chestionarul comun al OCDE şi Eurostat

În anexa nr. 8, la capitolul 2 „Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producţie şi distribuţie”, punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente privind includerea cerinţelor referitoare la prevenirea generării de deşeuri în autorizaţiile emise în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi al Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare

Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri din activităţile care se desfăşoară în instalaţiile care nu intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deşeuri.

***

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională

 • 8a alin. (6) – Cerinţele minime generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor,
 • 9 alin. (3) – Prevenirea generării de deşeuri şi
 • 11a alin. (7) – Reguli pentru calcularea îndeplinirii obiectivelor din Directiva (UE) 2018/851a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din14 iunie 2018.