be08ed13 11ad 487b 96d9 1deca9e70498 1

Cum a fost modificată OUG 125/2022 care completează OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

be08ed13 11ad 487b 96d9 1deca9e70498 1După luni bune în care s-a perindat prin Comisiile parlamentare, în data de 23 mai a fost aprobată în Plenul Camerei Deputaților pentru a fi transformată în lege OUG 125/2022 care modifică și completează OUG 196 privind Fondul pentru mediu.

Care sunt principalele modificări aduse OUG 125/2022

1.Sintagma „cantitățile de deșeuri efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare” este înlocuită cu „cantitățile de deşeuri de ambalaje care intră în instalații de reciclare și/sau intalații de valorificare, după caz; astfel, producătorii care introduc pe piața națională bunuri ambalate vor plăti contribuția de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantitățile de deşeuri de ambalaje care intră în instalații de reciclare și/sau intalații de valorificare, după caz (articolul 9, litera d).

2.OIREP-urile (organizațiile care implementează răspunerea extinsă a producătorilor care pun pe piață bunuri ambalate) și OTR-urile (organizațiile de transfer de responsabilitate) a producătorilor de anvelope vor plăti o contribuție de 2 lei/kg, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite în anexa nr. 3 şi cantitățile care intră în instalații de valorificare/reciclare, respectiv pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deşeurilor de anvelope uzate şi cantitățile efectiv gestionate (articolul 9, litera v).

3.Vor fi excluse de la plata taxei de depozitare (numită în mod „nefericit” contribuția pentru economia circulară) deșeurile de tip CLO (compost like output) care rezultă din instalațiile de tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale (art. 9, alin 1, lit c).

4.Definiția CLO introdusă în OUG 125/2022 – „compost-like-output– deșeu organic maturat până la stabilizarea raportului C:N (carbon:azot) și reducerea nivelului de acizi grași, care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate, și/sau ca material de umplutură pentru lucrări de construcții. Aceasta poate conține material contaminat față de compostul finit și nu îndeplinește criteriile complete ale unui compost(art. I, p. 9²).

5. Începând cu data de 1 august 2023, persoanele juridice care gestionează anvelope uzate şi cele care gestionează baterii şi acumulatori portabili, precum şi echipamente electrice şi electronice vor fi obligate să utilizeze aplicația SIATD (inițial termenul limită prevăzut era data de 1 ianuarie 2023) (articolul I punctul 14, alineatul (11).

6.Garanţia prevăzută în Legea nr. 249/2015, (nr. o garanţie în cuantum de două milioane lei în favoarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară), se execută de către AFM în cazul în care au fost stabilite obligaţii de plată în sarcina OIREP-urilor după încasarea garanției prevăzute la alin. (2) sau (3). În cazul în care obligaţia de plată depăşeşte valoarea garanţiilor cumulate, contribuţia rămasă va fi datorată de către producătorii care au încheiat contract cu OIREP-ul pentru care au fost stabilite obligaţii de plată, în baza deciziei de impunere emise de Administraţia Fondului ( 12², alin (1).

7.Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, reciclare sau brokeraj şi raportează deşeuri în SIATD pentru organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului constituie o garanţie în cuantum de 50 lei/tonă calculată în baza cantității de deșeuri de ambalaje raportată în anul precedent ( 12², alin (2).

8. Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care raportează pentru prima dată în SIATD constituie, în primul an de activitate, o garanţie în cuantum de 50 lei/tonă, calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje precizată în contract ca fiind estimată a fi raportată în anul de activitate (art. 12², alin (3). (inițial garanția era de 500 000 lei în vechea OUG 125/2022).

9.Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se constituie în favoarea OIREP-urilor sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie valabile pentru o perioadă de 18 luni de la data la care raportează deşeuri de ambalaje și se depun la Administrația Fondului pentru Mediu. (art. 12², alin (4).

10. Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se actualizează începând cu anul următor celui de raportare la valoarea de 50 lei/tonă calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată valorificată/reciclată pentru organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului (art. 12², alin (5).

11. Sunt exceptate de la obligația de constituire a garanției prevăzute la alin. (2) și (3) operatorii economici care raportează în SIATD cantități de deșeuri de ambalaje provenite din sistemul public de salubrizare în baza unui contract de delegare a gestiunii conform dispozițiilor din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (art. 12², alin (6).

12. În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj nu fac dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (2) și (3) în termen de 5 zile de la data consituirii acesteia, nu pot accesa sistemul SIATD şi nu pot raporta cantităţi de deşeuri pentru OIREP-uri (art. 12², alin (7).

13. Garanţia prevăzută la alin. (2) și (3) se execută de către OIREP în cazul în care au fost stabilite obligaţii de plată în sarcina OIREP-urilor din culpa operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj, iar contravaloarea acesteia se achită la Administrația Fondului pentru mediu în termen de 3 zile lucrătoare de la data executării acesteia. (art. 12², alin (8).

14. AFM poate să lichideze garanția doar dacă aceasta a fost constituită pentru AFM. Dar majoritatea garanțiilor vor fi constituite pentru OIREP-uri; necesită urmărit cât de bine va funcționa procesul de lichidare a garanțiilor.

15. Taxa de depozitare, cunoscută sub denumirea de „contribuție pentru economia circulară” se mărește la 160 lei începând din 2024.

AnulValoarea contribuţiei pentru economia circulară (lei/tonă)
202380
Începând cu  1 ianuarie 2024160

16. Se reduce contribuția pentru echipamentele electrice și electronice (EEE) de la 4lei/kg la 2 lei/kg iar contribuția pentru becuri și echipamente de iluminat se reduce de la 8 lei/kg la 4 lei/kg (art/ I, punctul 26, anexa nr. 5).

Contribuţia pentru echipamente electrice şi electronice

Categoria de echipamente electrice şi electronice (conform anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare)Contribuţia
(lei/kg)
Categoriile 1-2, 4-6 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare2
Categoria 3 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare4