Legislația deșeurilor în România

Cuprinde legislația națională și reglementările europene relevante actualizate de ECOTECA și www.ExpertDeseuri.ro la data de 19 aprilie 2022

Legislația deșeurilor este elaborată la nivel strategic prin directivele europene și transpusă în România prin zeci de legi, hotărâri de guvern și ordine de ministru.

Obligațiile legale privind gestionarea deșeurilor sunt dispersate în foarte multe acte normative (există peste 80 de acte normative privind gestionarea deșeurilor și chiar unele acte normative mai vechi, abrogate parțial – legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru, regulamente și decizii – le veți găsi mai jos), prin urmare, sunt dificil de urmărit și de implementat. Totodată, administrarea deșeurilor este o obligație legală costisitoare, iar amenzile sunt și ele semnificative.

Spre clarificare: când vorbim despre gestionarea deșeurilor ne referim atât la obligațiile directe, de mediu, privind manipularea deșeurilor cât și la obligațiile indirecte, provenite din domeniul răspunderii extinse a producătorului (en. Extended Producer Responsibility – EPR).

Pe această pagină găsiți, așadar, cele mai importante acte normative privind gestionarea deșeurilor, europene și naționale (88 de acte normative, azi) grupate în câteva secțiuni relevante:

I Legislaţie națională

1. Regimul deșeurilor (legea „cadru” a deșeurilor)

2. Serviciul de salubrizare a localităților

3. Deşeuri de ambalaje

4. Taxe și Contribuții la Fondul pentru mediu

5. Deșeuri de echipamente electrice și electronice

6. Deșeuri de baterii

7. Alte acte normative specifice, relevante pentru managementul deșeurilor (reglementări privind transportul deșeurilor, activitatea colectorilor, OIREP-urilor, compostul – deșeurile biodegradabile)

II Directivele Europene cele mai relevante – și echivalentul lor național

III Legi abrogate

I Legislaţie națională

 • Regimul deşeurilor

Legea 17/2023 aprobă OUG 92_2021_Regimul deșeurilor (înlocuiește Legea 211/2011_, legea „cadru” a deșeurilor) actualizată prin OUG 133/2022

Legea Nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

 • Serviciul de salubrizare a localităților

Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată prin Legea 99/2014, OUG 58/2016, OUG 172/2020, 

OUG 133/2022

OM 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor modificat de Ordinul nr. 520/2018

Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015

 • Deşeuri de ambalaje

Legea Nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje actualizată prin:

OM 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legea 211/2011_ privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 31/2019 (modificată de Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor)

HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție – returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (modificată de HG 165/2022-în vigoare la data de 4 februarie 2022, HG 12/2023

Ordinul nr. 459/2022 privind aprobarea Procedurii de selecţie a administratorului sistemului de garanţie-returnare (în vigoare de la 25 februarie 2022)

Ordonanţa nr. 13/2022  privind reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje nereutilizabile (în vigoare de la 17 iulie 2022)

Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  (prin această Lege Guvernul este abilitat să
emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice inclusiv reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie returnare pentru ambalaje nereutilizabile, precum şi modificarea unor acte normative)

OG nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (plasticul de unică folosință)

 

 • Taxe și Contribuții la Fondul pentru mediu

Contribuțiile la Fondul pentru mediu sunt reglementate prinOUG 196/2005, privind funcționarea Administrației Fondului pentru Mediu, amendată și completată succesiv prin mai multe acte normative, printre care:

OUG 196/2005 nu poate fi pusă în aplicare fără Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, amendat și completat succesiv prin mai multe acte normative, printre care:

Ordinul nr. 1642/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

O colecție de acte normative aferente organizării, funcționării și controlului din partea Administrației Fondului pentru mediu găsiți și pe site-ul acestei instituții, la adresa: https://www.afm.ro/taxe_legislatie_v.php

 

 • Deșeuri de echipamente electrice și electronice

OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice modificată prin OUG 44/2019; OUG 93/2020

OM nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Ordinul nr. 417/2021 pentru aprobarea standardelor din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Legea nr. 42/2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare DEEE

OM nr. 1441/2011 garanția financiară pentru producătorii de EEE (echipamente electrice şi electronice)

ANPM_Cuantum garantii DEEE conform OM_1441_2011

Este un document de calcul al ANPM, care a determinat (din indicatorii raportați de organizațiile colective) costul real mediu al administrării unei unități de DEEE. Acest cost real este considerat garanția unitară pe care orice „producător” de echipamente electrice sau electronice trebuie să o depună într-un cont blocat administrat de AFM, la momentul punerii pe piață a unui echipament. Excepție fac producătorii afiliați la o organizație colectivă de preluare a responsabilității de gestionare a deșeurilor, caz în care afilierea în sine constituie o garanție a îndeplinirii țintelor de colectare reciclare a DEEE.

Ordinul nr. 1494/846/2016 pentru acordarea licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – modificat prin Ordinul nr. 1274/2036/2020

Ordinul nr. 556/435/191/2006 (Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, ANPC) privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

ANPM_InfoDEEE_actualizate2017 (conține informații despre categoriile de EEE puse pe piață, producatorii de EEE, procedura de înregistrare a producătorilor de EEE, DEEE colectate și valorificate în perioada 2008-2014)

 

 • Deșeuri de baterii

HG 1132/2008 – privind deșeurile de baterii și acumulatori modificat prin HG 1079/2011; HG 540/2016; L 203/2018; HG 478/2020

OM nr. 669/2009 privind înregistrarea producătorilor de baterii modificat prin OM 825/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

Regulamentul UE 1103/2010 etichetare baterii

OM 1399/2009 evidența și raportarea deșeurilor din baterii

Ordinul nr. 2743/2011autorizare organizații colective de gestionare a deșeurilor din baterii – cu modificările și completările ulterioare

 

 • Alte acte normative specifice, relevante pentru managementul deșeurilor

HG 1061/2008 – privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

HG 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase modificată prin HG 210/2007

Ordinul nr. 1271/2018 privind înregistrarea colectorilor la UAT-uri (unități administrativ teritoriale)

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (privind organizarea și funcționarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară -ADI)

Ordinul nr. 1362/2018 privind autorizarea OIREP-urilor (organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului) modificat prin Ordin 1555/2020; Ordin 2190/2021

Ordinul nr. 2190/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului modificată de L 123/2020; L 140/2020; L 90/2021

HG nr. 1265/2021 pentru modificarea şi completarea HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile

Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (cuprinde măsuri privind amplasarea compostoarelor, colectarea deșeurilor de medicamente de către farmacii)

Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării  deşeurilor (arderi ilegale)

Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora

Ordinul nr. 710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri

Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi

Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare  modificată prin Legea 131/2020

HG 51/2019 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, din 30.01.2019

Ordinul nr. 1647/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri

Ordinul nr. 1736/2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare şi declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate

Ordinul nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri second-hand

Ordinul nr. 1595/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului

OUG 155/2020 pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)

Ordonanță de urgență nr. 124/2021 pentru gestionarea fondurilor europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Hotărârea nr. 1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind economia circulară

 

II. Directivele Europene cele mai relevante și echivalentul lor național

 • Directiva 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (plasticul de unică folosință și nu numai) transpusă prin Ordonanţa nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
 • Directiva 849/2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

IV. REGULAMENTE EUROPENE

Regulamentul UE 1257/2013_reciclarea navelor

Reg UE 1056_2020_privind informaţiile electronice referitoare la transportul de mărfuri

 

IV LEGI ABROGATE

Legea 211/2011_Republicată_28_martie_2014 modificată prin OUG 68/2016_modificare L211_2011 abrogată prin OUG 92_2021_Regimul deșeurilor

 • O.U.G. nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • L. nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • L. nr.188/2019 pentru modificarea și completarea Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate (abrogată și înlocuită cu OUG 92/2021)

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (abrogată prin Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deşeurilor)

HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (abrogată şi înlocuită prin Ordonanţa de urgenţă 5/2015)

Ordinul nr. 715/1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (abrogat prin Ordin 269/2019)

Ordinul nr. 1667/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

OM nr. 433/2016**) pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările ulterioare. **) Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 433/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (abrogat de OM nr. 1274/2036/2020)

OM nr. 2.174/2016* pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei de autorizare a organizaţiilor colective, a producătorilor care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile şi a reprezentanţilor autorizaţi, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările ulterioare (abrogat de OM nr. 1274/2036/2020) *Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.174/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

Hotărârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (abrogată și înlocuită prin Legea 249/2015)

Ordinul nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale (abrogat şi înlocuit prin Ordin 1226/2012)

Rubrică realizată în parteneriat Asociaţia ECOTECAExpertdeseuri.ro