Legislația deșeurilor în România


 Cuprinde legislația națională și reglementările europene relevante actualizate de ECOTECA și www.ExpertDeseuri.ro la data de 19 aprilie 2022
 

Legislația deșeurilor este elaborată la nivel strategic prin directivele europene și transpusă în România prin zeci de legi, hotărâri de guvern și ordine de ministru.

Obligațiile legale privind gestionarea deșeurilor sunt dispersate în foarte multe acte normative (există peste 80 de acte normative privind gestionarea deșeurilor și chiar unele acte normative mai vechi, abrogate parțial – legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru, regulamente și decizii – le veți găsi mai jos), prin urmare, sunt dificil de urmărit și de implementat. Totodată, administrarea deșeurilor este o obligație legală costisitoare, iar amenzile sunt și ele semnificative.

Spre clarificare: când vorbim despre gestionarea deșeurilor ne referim atât la obligațiile directe, de mediu, privind manipularea deșeurilor cât și la obligațiile indirecte, provenite din domeniul răspunderii extinse a producătorului (en. Extended Producer Responsibility – EPR).

Pe această pagină găsiți, așadar, cele mai importante acte normative privind gestionarea deșeurilor, europene și naționale (88 de acte normative, azi) grupate în câteva secțiuni relevante:

Regimul deșeurilor (legea „cadru” a deșeurilor)


Serviciul de salubrizare a localităților


Deşeuri de ambalaje


Taxe și Contribuții la Fondul pentru mediu

Contribuțiile la Fondul pentru mediu sunt reglementate prin OUG 196/2005, privind
funcționarea Administrației Fondului pentru Mediu, amendată și completată succesiv prin mai multe
acte normative, printre care:

OUG 196/2005nu poate fi pusă în aplicare fără Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de
calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu,
amendat și completat succesiv prin mai multe acte normative, printre care:

O colecție de acte normative aferente organizării, funcționării și controlului din
partea Administrației Fondului pentru mediu găsiți și pe site-ul acestei instituții, la adresa:
https://www.afm.ro/taxe_legislatie_v.php


Deșeuri de echipamente electrice și electronice

 • OUG 5/2015
  privind deșeurile de echipamente electrice și
  electronice
  modificată prin OUG 44/2019;
  OUG 93/2020
 • OM 269/2019
  privind aprobarea
  Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare
  către Registrul naţional al producătorilor
  , precum şi a modului de
  evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente
  electrice şi electronice
 • OM 417/2021 pentru
  aprobarea standardelor din domeniul tratării, inclusiv
  valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi
  electronice
 • L 42/2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare DEEE
 • OM 1441/2011
  garanția financiară pentru producătorii de EEE (echipamente
  electrice şi electronice)
 • ANPM_Cuantum garantii DEEE conform
  OM_1441_2011
  – este un document de calcul al ANPM,
  care a determinat
  (din indicatorii raportați de organizațiile colective) costul real
  mediu
  al administrării unei unități de DEEE. Acest cost real este considerat garanția unitară pe care
  orice „producător” de echipamente electrice sau electronice trebuie să o depună într-un cont blocat
  administrat de AFM, la momentul punerii pe piață a unui echipament. Excepție fac producătorii afiliați la o
  organizație colectivă de preluare a responsabilității de gestionare a deșeurilor, caz în care afilierea în
  sine constituie o garanție a îndeplinirii țintelor de colectare reciclare a DEEE
  .
 • OM 1494/846/2016
  pentru acordarea
  licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în
  mod individual obligaţiile, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice –
  modificat prin
  OM 1274/2036/2020
 • OM 556/435/191/2006 (Ministerul Mediului, Ministerul
  Economiei, ANPC)
  privind marcajul specific aplicat
  echipamentelor
  electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de
  31 decembrie 2006
 • ANPM_InfoDEEE_actualizate2017  –
  conține informații despre categoriile de EEE puse pe piață,
  producatorii de EEE, procedura de înregistrare a producătorilor de EEE, DEEE colectate și
  valorificate în perioada 2008-2014
  )


Deșeuri de baterii


Alte acte normative specifice, relevante pentru managementul deșeurilor

 • HG 1061/2008 – privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
 • HG 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase modificată prin HG 210/2007
 • OM 1271/2018 privind înregistrarea colectorilor la UAT-uri
  (unități administrativ teritoriale)
 • L 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (privind organizarea și funcționarea Asociațiilor de Dezvoltare
  Intercomunitară -ADI
  )
 • OM 1362/2018 privind autorizarea OIREP-urilor (organizaţiilor
  care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
  ) modificat prin
  Ordin 1555/2020;
  Ordin 2190/2021
 • OM 2190/2021
  pentru modificarea şi completarea
  OM 1.362/2018 privind aprobarea
  Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a
  dreptului de operare a
  organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a
  producătorului
 • OUG 195/2005 privind protecţia mediului modificată de L 123/2020;
  L 140/2020;
  L 90/2021
 • HG 1265/2021 pentru modificarea şi
  completarea
  HG 788/2007 privind stabilirea unor
  măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.
  1.013/2006 privind transferul de deşeuri
 • L 181/2020 privind
  gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile
 • OMS Nr. 119/2014 pentru aprobarea
  Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
  populaţiei
  (cuprinde măsuri privind amplasarea
  compostoarelor, colectarea deșeurilor de medicamente de către farmacii
  )
 • OMS 1226/2012 pentru aprobarea
  Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
  deşeurile rezultate din activităţi medicale
 • OUG 38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
  vederea eficientizării gestionării  deşeurilor (arderi ilegale)
 • OUG 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase
  şi neferoase şi a aliajelor acestora
 • OM 710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului
  privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri
 • L 69/2016
  privind achiziţiile publice verzi
 • L 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare  modificată prin Legea
  131/2020
 • HG
  51/2019
  – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare,
  din 30.01.2019
 • OM 1647/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul
  transferurilor de deşeuri
 • OM 1736/2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare şi declarare a
  operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate
 • OM 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de
  stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri second-hand
 • OM 1595/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice
  Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării
  corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului
 • OUG 155/2020 pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi
  rezilienţă (PNRR)
 • OUG 124/2021 pentru gestionarea fondurilor europene alocate prin Planul Național de
  Redresare și Reziliență (PNRR)
 • HG 1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind economia
  circulară

Rubrică realizată în parteneriat Asociaţia ECOTECA
Expertdeseuri.ro